Valtuustoaloite: Lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin

Turun kaupunki on vähentänyt kaupungin päiväkodeissa työskentelevien laitosapulaisten määrää. Tulevana syksynä vähennykset jatkuvat, vaikka suunnan tulisi olla päinvastainen.

Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palvelualueelta saamieni perustelujen mukaan kyse on uudistuksesta, jossa laitosapulaisten työnkuvaa tarkistetaan siten, että lapsiryhmissä avustaminen ei enää kuulu laitosapulaisten työtehtäviin. Tällä tavalla on säästetty laitosapulaisten työstä muun muassa niin, että kokopäiväinen työntekijä on päiväkodissa korvattu osa-aikaisella työntekijällä.

Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat työllään olosuhteet turvalliseen ja terveelliseen kasvuympäristöön sekä kasvatusalan henkilöstölle mahdollisuudet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen lisää kasvatushenkilöstön työtehtäviä ja tekee opettajien ja hoitajien työstä aiempaa kuormittavampaa.

Laitosapulaisilla on oltava riittävästi aikaa siivous- ja ylläpitotehtäviensä suorittamiseen, jonka lisäksi on perusteltua, että myös jatkossa laitosapulaisten toimenkuvaan kuuluu myös avustavia tehtäviä lapsiryhmissä. Laitosapulaisten monipuolinen työnkuva helpottaa lapsiryhmien toiminnan sujuvuutta, luo paremmat olosuhteet pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle sekä tuo monipuolisuutta ja vaihtelua laitosapulaisten työtehtäviin.

Päiväkotien arjessa olevat laitosapulaiset ovat tärkeä osa työyhteisöä ja heillä on usein tietotaitoa, jota muulla henkilökunnalla ei ole. Hyvin hoidettu laitoshuolto pitää päiväkotikiinteistöt paremmassa kunnossa sekä vähentää esimerkiksi tartuntatautien leviämistä. Laitosapulaisten vähentäminen vie ihmisiltä työpaikkoja ja yksipuolistaa jäljelle jäävien laitosapulaisten työnkuvaa. Laitosapulaisten vähentäminen ei vähennä päiväkodeissa tehtävän työn määrää, vaan lisää jäljelle jäävien työntekijöiden työn kuormittavuutta.

Edellä esitettyyn perustuen esitän että, Turun kaupunki palkkaa lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin. Laitosapulaisten työnmitoitukseen on laskettava siivoustyön lisäksi myös avustavat tehtävät lapsiryhmissä. DSCF6521Ensimmäiseksi on tarjottava kaikille vajaata työviikkoa tekeville työntekijöille mahdollisuus kokopäiväiseen työhon ja tämän lisäksi palkattava lisää laitosapulaisia niin paljon kuin tarvetta on.

Turussa 12.6.2017

Elina Sandelin

Kaupunginvaltuutettu (vas.)

 

4. Avoin päätöksenteko – loppu kabinettipolitiikalle ja vallan keskittämiselle!

elinasa

Kuntademokratiassa olennaista on, että laaja ja edustava joukko kuntalaisia päättää kuntansa asioista. Valtaa pitää laajentaa, ei keskittää entistä pienemmälle piirille ja ammattipolitiikoille.

Turun ei tule siirtyä pormestarimalliin. Pormestarimalli tekee kuntavaaleista entistä henkilökeskeisemmät, joka antaa virheellisen viestin siitä mistä kuntapolitiikassa on kyse. Pormestarimallissa valta keskittyy entistä enemmän suurille puolueille ja se heikentää rivivaltuutettujen asemaa luodessaan erillisen ammattipolitiikkojen ryhmän valtuutettujen yläpuolelle.

Pormestarimallin sijaan kannatan, että kaupunginjohtaja ja ylimmät virkamiehet palkataan virkoihinsa määräaikaisiksi. Lisäksi demokratiaa on parannettava perustamalla kaupuginosavaltuustoja, kokeilemalla erilaisia osallistavan budjetoinnin malleja, järjestämällä kansanäänestyksiä ja parantamalla kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä vuorovaikutusta.

Kaupungin toimintojen yhtiöittäminen ja ulkoistaminen on lopetettava, jotta toiminnot pysyvät demokraattisen päätöksenteon ja julkisuuslain alaisina. Lautakuntia ei tule vähentää. Liian isoissa lautakunnissa valmistelun ja päätöksenteon asiantuntemus heikkenee.

Päätöksenteossa etenevä ympäristötoimialan toimialauudistus, jossa kaupunginhallituksen valtaa ollaan kasvattamassa, ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan toimivaltuuksia ollaan yhdistämässä yhden ja saman lautakunnan alaisuuteen, on torpattava. Maankäytön ja kaavoituksen yhdistäminen saman toimielimen alle heikentäisi kestävän kaupunkisuunnittelun edellytyksiä ja keskittäisi vallan kaupungin maapolitiikasta kestämättömän pienelle piirille.shakki

Vallan keskittäminen luo vaaralliset puitteet korruption kukoistamiselle ja huonontaa päätöksenteon asiantuntemusta vaikeuttamalla luottamustoimenhaltijoiden mahdollisuuksia perehtyä kunnolla kaikkiin suurin asiakokonaisuuksiin. Tämä lisää virkamiesvaltaa sekä heikentää demokratiaa ja tavallisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin asioihin.

Kuluneen valtuustokauden alussa kaikki muut puolueet Vasemmistoliittoa lukuunottamatta lähtivät mukaan niin sanottuun Turku-sopimukseen. Sopimuspolitiikka toimii Turussa erityisesti kokoomusta ja oikeistolaisen ideologian mukaista palveluita heikentävää leikkauspolitiikkaa ja yksityistämistä tukien. Sopimuspolitiikka vie valtaa päätöksenteosta pienelle rajatulle neuvottelevalle porukalle, joiden edustamat intressit ja poliittiset näDSCF6522kemykset eivät heijastele kaikkien turkulaisten etuja.

Sopimuspuolueet ovat tehneet päätökset suljetuissa neuvotteluissa ja pidättäytyneet tekemästä omia esityksiä julkisissa kokouksissa muun muassa kaupungin taloudesta päätettäessä, jotta ryhmien politiikka olisi yhtenäistä ja kuntalaisten kannalta huonoista päätöksistä syntyisi mahdollisimman vähän vallassa olevien näkökulmasta kiusallista keskustelua. Tämä on avoimuuden ja kuntalaisten edunvastaista. Kabinettipolitiikka on lopetettava – Turku-sopimus historiaan!

3. Sosiaali- ja terveyspalvelut: hyvinvointia julkisista palveluista!

Yksi merkittävimmistä turkulaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavista ongelmista on sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva tarkoituksellinen alibudjetointi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuusto on vuodesta toiseen myöntänyt tietoisesti sosiaali- ja terveyspalveluille vähemmän rahaa kuin palveluiden tuottaminen tosiasiallisesti vaatii.

Alibudjetointi johtaa palveluiden heikentämiseen, toriulkoistamisiin sekä vastuuttomiin ja vaarallisiin säästötoimenpiteisiin, joista kärsivät eniten pienituloiset ja paljon palveluita tarvitsevat kuntalaiset. Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut on turvattava realistisella budjetoinnilla, lopettamalla palveluiden yksityistäminen ja pitämällä huolta palveluihin sitoutuneista ja ammattitaitoisista työntekijöistä.

Palveluiden perustaksi tarvitaan hyvinvoiva vakituinen henkilökunta, jota ei ajeta loppuun kohtuuttomalla työtaakalla. Kaikissa kaupungin järjestämissä palveluissa on sitouduttava syrjinnänvastaiseen toimintakulttuuriin. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kulttuuritaustaan, vammaan, varallisuuteen tai esimerkiksi perhemuotoon katsomatta on oltava kaiken toiminnan perusta. Tätä on vaadittava myös kaikissa tilanteissa, joissa palveluita syystä tai toisesta hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta.

Valmistelussa oleva sote-uudistus herättää monta kysymystä kunnallisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Kuntavaalien alla on hyvä pitää mielessä, että kyseessä on kuitenkin vasta lakiesitys, jonka toteutumisessa on monta epävarmuustekijää. Muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valinnanvapaus esityksessä epäselväksi jää asiakkaan oikeussuojan turvaaminen. Epäselvää on myös miten palvelujen tuottajia valvottaisiin, kun tuotanto perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä.

Valmisteilla oleva sote-uudistus ei ole peruste heikentää olemassa olevia julkisia palveluita, syy jättää palkkaamatta tarvittavaa henkilökuntaa tai katsoa läpi sormien puutteita tai ongelmia, joita sosiaali- ja terveyspalveluissa on. Julkisten palveluiden yhtiöittämiseen pakottava sote-uudistus on hylättävä. Sipilän sote tekisi palvelujärjestelmästä vaikeasti hahmotettavan, epädemokraattisen sekä ihmisiä eriarvoistavan. Verovaroin kustannettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä, ei voittoja yksityisille yrityksille.varis

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee parantaa julkisten palveluiden asemaa vahvistamalla. Ihmistä lähellä olevat kunnalliset lähipalvelut tekevät palveluista saavutettavat ja luovat kuntalaisilla tasa-arvoa ja hyvinvointia. Palveluiden keskittäminen eriarvoistaa sekä ihmisiä että asuinalueita.

Turussa kotihoitoon on palkattava lisää hoitajia ja vanhusten itsemääräämisoikeutta on vahvistettava palveluita parantamalla ja lisäämällä. Vammaispalveluista ei ole enää varaa säästää.

Lastensuojelua ei pidä alistaa voitontavoittelulle. Kunnan omista lastenkodeista on pidettävä huolta. Lastenkotipaikkojen vähentäminen ja esimerkiksi Luostarinkadun lastenkodin lakkauttaminen on ollut virheellistä politiikkaa. Lastensuojelun ennaltaehkäisyyn panostaminen ei saa tarkoittaa sitä, että raskaampia lastensuojelun palveluita tarvitsevien lasten asemaa huononnetaanelinajuna.

Sipilän hallitus korotti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Yhdessä lääkekorvausten alentamisen ja muun sosiaaliturvan leikkausten kanssa pienituloisten mahdollisuudet saada tarvitsemansa hoito on heikentynyt. Tämä on inhimillisesti ja kansanterveyden kannalta huonoa politiikkaa. Asiakasmaksut alas!

2. Ympäristö ja asuminen: luonnon ja kuntalaisten ehdoilla!

elinasandelin

Turussa on pula kohtuuhintaisista asunnoista, koska valtapuolueet suosivat yksityistä kovan rahan asuntorakentamista. Tämä aiheuttaa asunnottomuutta ja toimeentulovaikeuksia monelle turkulaiselle.

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen määrää on lisättävä ja vuokria alennettava. Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden tuotto-odotuksia on alennettava: tuoton tekemisen sijaan on tärkeää saada vuokrat kohtuullisiksi. Kaupungin omistamalle TVT asunnot Oy:lle pitää järjestää tontteja hyviltä sijainneilta.

Asuntotarpeeseen vastataan asettamalla kaupungin vuokrataloyhtiön asuntorakentaminen yksityisen rakennusbisneksen intressien edelle. Kaupungin omistuksessa oleva asuntokanta on pidettävä monipuolisena. Vuokra-asuntoja on rakennettava riittävästi kaikkiin kaupunginosiin varmistamalla samalla, että kaavoituksessa huomioidaan myös monipuolisesti asukkaiden tarvitsevat palvelut.

Kunnallisilla palveluilla on purettava alueellista epätasa-arvoa ja tehtävä asuinalueista kestäviä ja viihtyisiä. Ruusukorttelin kaavassa on turvattava Koulukadun päiväkodit ja TYS:n uuden opiskelija-DSCF6272asumisen kohdalla kaikki tarpeelliset palvelut. Pansion yläkoulu on toteutettava välittömästi. Varissuon uimahallille on tehtävä hankesuunnitelma. Esteettömyyden parantamista on jatkettava sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa.

Lähikirjastojen palveluita on parannettava. Henkilökuntaa on lisättävä, jotta heillä on aikaa palvella kirjaston käyttäjiä. Kirjastojen omatoimipalveluita ei pidä lisätä siten, että se johtaa asiakaspalveluun käytettävissä olevien voimavarojen vähenemiseen. Lähikirjastoissa on oltava riittävästi rauhallista ja hiljaista tilaa opiskeluun ja työskentelyyn.

Joukkoliikenteen käyttöä lisätään lippujen bussihintoja alentamalla. Kertalipun hintaa on alennettava. Rollaattorin käyttäjille maksuton joukkoliikenne, peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella oleville samat alennukset kuin opiskelijoille, kaupungin työntekijöiden työmatkalippu palautetaan.

Yksityisautoilua vähennetään pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä parantamalla. Kävelykeskustaa laajennetaan, keskustan nopeusrajoituksia alennetaan ja pyöräväyliä parannetaan. Turkuun suunnitellaan joukkoliikennejärjestelmää tukeva kaupunkipyöräjärjestelmä.

hirvensalo

Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saarten kaavoitus on tehtävä kestävästi. Saaria ei saa kaavoittaa siten, että liian raskas rakentaminen tuhoaa ainutlaatuisen saaristoluonnon ja kulttuurimaiseman. Katariinanlaakson luonnonsuojelualuetta ei saa pilata sen läheisyyteen sijoittuvalla rakentamisella.

Yksityisautoilua lisäävän Sorttamäensillan sijaan liikennettä saarille parannetaan joukkoliikennettä kehittämällä: lisäämällä vuoroja sekä panostamalla joukkoliikenne-etuuksiin. Lauttarannan ja Korppolaismäen välille rakennetaan silta ns. kevyelle liikenteelle.

Kupittaan siirtolapuutarha ja sen toimintaedellytykset turvataan. Kaupunkiviljelyä edistetään uusien viljelypalstojen ja viherkattojen avulla.

vesi

Kaupunkisuunnittelussa on suojeltava eläinten ja luonnon kannalta tärkeät ekologiset yhteydet ja luontoalueet sekä ihmisille tärkeät viheralueet, puistot ja kaupunkimetsät. Tarpeen tullen on käytettävä sitovia kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat viherkattojen ja muiden hulevesiä sitouttavien rakenteiden rakentamiseen.

Kaavoituksella on tehtävä kestävää kaupunkia ja hyvää asuinympäristöä – ei palvella pelkästään yksityisiä edunsaajia. Kaavoituksen ohjenuorana on oltava ajantasainen yleiskaava. Keskustan osayleiskaava on valmisteltava kiireellisesti ja saatava valtuuston päätöksentekoon tulevalla vaalikaudella.

Uudisrakentamista ei saa tehdä kulttuurihistoria13621830_10153813702393284_296617176_ollisia ja rakennusperintöarvoja laiminlyöden. Kakolanmäelle ei myönnetä lisärakennusoikeutta.

1. Kasvatus ja opetus: yhdenvertaiset palvelut kaikille!

17273827_10154501078983284_669117580_o

Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenvertaisuus taataan kunnallisilla lähipalveluilla. Jonot päiväkoteihin on purettava kunnallisten hoitopaikkojen määrää lisäämällä. Päiväkoteja ei saa lakkauttaa.

Turussa on pidettävä kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta: jokaiselle lapselle on taattava oikeus kokoaikaiseen päivähoitopaikkaan. Ryhmäkokoja pienennetään. Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan nollamaksuluokkaa laajentamalla sekä muita maksuluokkia alentamalla. Maksujen alentaminen ei saa merkitä varhaiskasvatuksen laadun heikentämistä.

Päiväkodeissa työskenteleviä laitosapulaisia ei saa vähentää eikä ulkoistaa.
Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat kasvatuksen ammattilaisille puitteet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen johtaa työntekijöiden loppuun palamiseen, lisääntyviin sairauspoissaoloihin, päiväkotitilojen kunnon heikentymiseen ja on inhimkoulun pihaillisesti sekä taloudellisesti lyhytnäköistä.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat korjataan. Pansioon rakennetaan pitkään odotettu yläkoulu. Perusopetus järjestetään lähikouluperiaatteella. Opetusryhmien kokoja on pienennetään. Erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien, koulukuraattorien ja -psykologien resurssit on turvattava.

Oppilaiden tasa-arvoa parannettava suuntamalla lisäresursseja kouluihin missä tukea tarvitaan muita enemmän. Valinnaisaineita on tarjottava yhdenvertaisesti ja monipuolisesti kaikissa kouluissa. Tämä vähentää vanhempien valintaa korostavaa kouluvalintaa, koulujen eriarvoistumista sekä lasten kotitaustan vaikutusta lapsen koulumenestykseen.

Erityisoppilaiden oikeus käydä samaa koulua muiden oppilaiden kaIMG_20170227_223349nssa on toteutettava siten, että oppilaille ja kouluyhteisölle taataan resurssit ja oppimisympäristö, jossa jokainen saa tarvitsemansa tuen ja opiskeluun soveltuvan ympäristön. Inkluusiota ei saa toteuttaa säästötoimenpiteenä.

Ammatillista koulutusta parannetaan lähiopetuksen määrää on lisäämällä. Tämä vähentää myös koulutuksen keskeyttämistä. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten toisen asteen koulutuspaikkoja lisätään monipuolisesti eri aloille.

Vaihtoehtoja kaavoituspolitiikkaan!

Valtuustoaloite: Vaihtoehtoja kaavoituspolitiikkaan

Turun kaupungin kaavoituspolitiikan yksi suurimmista ongelmista on, että suuria ja vaikutuksiltaan merkittäviä kaavoja valmistellaan ilman asianmukaista vaihtoehtojen tarkastelua.

ruusukort

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta katselmuksella Ruusukorttelin kaava-alueella.

Esimerkki tällaisesta kaavasta on Ruusukorttelin asemakaava, jonka kaikki esillä olleet vaihtoehdot ovat kaavan käsittelyn alusta asti perustuneet samoihin lähtökohtiin erittäin runsaasta rakennusoikeuden lisäyksestä sekä olemassa olevien toimivien päiväkotien purkamisesta uudisrakentamisen alta.

Ruusukorttelin kaavan edettyä asemakaavanmuutosehdotusvaiheeseen, se on usean asiantuntijatahon sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan yksimielisesti antamassa lausunnossa todettu käytännössä toteuttamiskelvottomaksi.

Mikäli kaavan alkuvaiheissa valmisteluprosessissa olisi tutkittu asianmukaisesti kuinka suuri rakennusoikeudenmäärä kaava-alueelle olisi erilaisin ehdoin toteutettavissa, päätöksentekijöillä olisi nyt selkeitä vaihtoehtoja yhden laajalla rintamalla ongelmalliseksi todetun kaavaehdotuksen rinnalle.

Kaavoituspolitiikka, jossa vaihtoehtoja ei tuoda asianmukaisesti esille on tietoinen valinta. Se palvelee suppeasti kaava-aloitteiden tehneiden tahojen etuja ja intressejä. Se ehkäisee julkista keskustelua, vaikeuttaa kuntalaisten osallistumista ja on siten epädemokraattista.

Edelliseen perustuen esitän, että vaikutuksiltaan merkittävissä kaavoissa kaavan valmistelun pohjaksi kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle on valmisteltava erilaisiin maankäytön tapoihin pohjautuvia kaavaluonnoksia. Luonnosten käsittelyn pohjaksi on esitettävä eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Järjestelmällisesti ja hyvin toteutettu vaihtoehtojen valmistelu lisää kaavoituspolitiikan avoimuutta tekemällä näkyväksi sen minkälaisia vaihtoehtoja kaupunkisuunnittelu tosiasiassa tarjoaa. Avoimuuden ja vaihtoehtojen lisäämisen seurauksena on myös kuntalaisten osallisuuden vahvistuminen sekä paremmat kaavat ja kaupunkisuunnittelu.

Turussa 27.2.2017

Elina Sandelin, kaupunginvaltuutettu (vas.)

Maksuton varhaiskasvatus – mistä on kyse?

Ensin rajataan laissa subjektiivista päivähoito-oikeutta, kasvatetaan ryhmäkokoja ja pienennetään valtionosuuksia. Tämän jälkeen aletaan puhua maksuttomuudesta. Mistä on kyse? Nyt esillä olleeseen osa-aikaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen liittyy sudenkuoppia.

 

Vaalien alla useat puolueet oikealta vasemmalle ovat nostaneet maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen omalle agendalleen. Yli kolmevuotiaille tarkoitettua osa-aikaista maksuttomuutta perustellaan muun muassa sillä, että se lisäisi lasten osallistumista pedagogisesti tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen. Vertailuna tuodaan esille Ruotsi, jossa osallistumisen pedagogiseen varhaiskasvatukseen on Suomea korkeampi, kokopäiväisen päivähoidon maksut ovat selvästi Suomea pienemmät ja varhaiskasvatuksesta 15 tuntia viikossa maksutonta.

Periaatteessa idea maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on oikea. Nyt esillä olleeseen osa-aikaista maksuttomuutta tarjoavaan malliin liittyy myös ongelmia, etenkin kun sitä tarkastellaan Suomessa vastikään varhaiskasvatukseen tehtyjen lainsäädännöllisten heikennysten, toteutuneiden leikkausten, sekä erityisesti Turun kaupungissa olemassa olevan päivähoitotilanteen valossa.

Maksuttomuus ei lisää tasa-arvoa mikäli palvelut eriytyvät ja laatu heikkenee

Maksutonta varhaiskasvatusta on siis perusteltu sillä, että se edistäisi lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja tätä kautta lisäisi lasten tasa-arvoa. Tämä ajatus on kannatettava. Maksuttomuuden edut jäävät kuitenkin toteutumatta mikäli samaan aikaan ei pystytä takaamaan kasvatuksen laatua, vaan sitä heikennetään. Näin onkin jo tehty uuden varhaiskasvatuslain suhdelukumuutoksen, varhaiskasvatukseen kohdistuneiden leikkausten sekä subjektiivisen hoidon rajauksen myötä.

Yksi osa-aikaisen maksuttoman hoidon ongelma liittyy siihen, että lasten tarpeenmukainen hoitopäivä on usein neljää tuntia pidempi. Yhdessä syksyllä 2016 voimaan tulleen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen kanssa (oikeus vain neljä tuntia päivässä tai 20 tuntDSCF6524ia viikossa kokoaikaisen hoidon sijaan), maksuton osa-aikainen päivähoito saattaa johtaa epätarkoituksenmukaisen osa-aikaisen hoidon lisääntymiseen sekä tätä kautta palveluiden eriytymiseen ja rapautumiseen. Samaa palveluiden rapauttamista ja sirpaloimista edustaa vastikään esille tuotu hallituksen idea siitä, että kunnat saisivat järjestää esikoululaisten esiopetusta täydentävän päivähoidon maksullisella kerhotoiminnalla, jota ei kosketa varhaiskasvatuslain säädökset.

Kun päiväkodeissa olisi yhä enemmän puolipäiväisessä hoidossa olevia lapsia, ryhmäkoot käytännössä suurenisivat. Koska puolipäivästä lasta ei tarvitse laskea kokonaiseksi, laki mahdollistaa osa-aikaisten lasten ryhmäkokojen kasvattamisen selkeästi korkeammaksi kuin lain laskennallisen yksi kasvatushenkilö per kahdeksan yli kolmevuotiasta lasta. Vaikka hoitopäivä olisi tunneissa vain neljä, jokainen lapsi tarvitsee päiväkodissa yksilöllisen huomion. Uhkana siis on, että osa-aikainen maksuton varhaiskasvatus olisi laadultaan huonoa.

Osa-aikaisen hoidon lisääntyminen lisää naisten osa-aikatyötä

On myös syytä ottaa vakavasti epäily siitä, että rajattu neljän tunnin maksuton hoito yhdessä subjektiivisen hoito-oikeuden rajaamisen kanssa, johtaa myös työolojen heikkenemiseen. Osa-aikaisen hoidon lisääntyminen johtaisi siihen, että kokopäiväisten työntekijöiden sijaan yritettäisiin hoitaa homma ns. stopkustannustehokkaasti lisäämällä puolipäiväisten työntekijöiden käyttöä.

Jo valmiiksi vaatimuksiin ja vastuuseen nähden alipalkatulla naisvaltaisella alalla tämä tarkoittaisi yhä useammin sitä, että työstä tehdyllä palkalla olisi vaikeaa tulla toimeen, riittämätöntä palkkaa kompensoitaisiin yhteiskunnan varoista ja eläkettä kertyisi liian vähän. Nämä todennäköiset seuraukset huomioonottaen osa-aikaisen maksuttomuuden päivähoidon markkinointi feminismin nimissä, on ongelmallista.

Väitän siis, että lisääntyvä osa-aikaisuus alistettaisiin varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden lisäämiseen, jota luodaan lasten hoidon ja opetuksen laatua heikentämällä sekä pienellä palkalla työtä tekevien naisten selkänahasta repimällä.

Jos hoitopaikoista on pula, maksuttomuus ei lisää varhaiskasvatukseen osallistumista

Puhuttaessa maksuttomasta varhaiskasvatuksessa on myös syytä kysyä, että mikäli varhaiskasvatukseen satsataan lisää rahaa, mihin se juuri nyt pitäisi ensisijaisesti laittaa?
Huolimatta siitä, että Turussa ei ole otettu käyttöön syksyllä 2016 voimaan tullen lakimuutoksen mahdollistamaa päivähoito-oikeuden rajausta, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on leikannut valtionosuuksia, joita varhaiskasvatukseen on käytetty. Varhaiskasvatukseen on siis kunnassa budjetoitava aiempaa enemmän kunnan omia rahoja, jotta edes nykytilanne saadaan ylläpidettyä.

Turussa päivähoidosta on säästetty jo pitkään. Päivähoitopaikkatarpeen kasvuun ei ole vastattu riittävästi. Vaikka uusia päiväkoti-investointeja kunnallisiinkin hoitopaikkoihin on tehty, ne ovat tushakkilleet vain korvaamaan jo poistuvia paikkoja, ei tuomaan niitä lisää. Vaikka subjektiivisen oikeuden rajausta ei Turussa ole otettu käyttöön, käytännössä joidenkin lasten oikeutta päivähoitoon rajaa pula perheitä lähellä olevista päivähoitopaikoista.

Juuri nyt kaikkein akuuteimmin lisäresursseja tarvitaan siihen että päivähoitojonot poistetaan ja ryhmäkokoja pienennetään siten, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen. Päiväkodeille on myönnettävä riittävästi resursseja siihen, että niissä voidaan tehdä lasten tarpeiden mukaisia joustavia ratkaisuja, joilla ryhmien toimintaedellytykset pidetään kunnossa ja lasten ja perheiden muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hoitopaikkoja tulisi aina olla alueellisesti hieman tarvetta enemmän. Mikäli täyttö- ja käyttöprosentit lähentelevät sataa ja lapsia riittää jonossa, riittäviä mahdollisuuksia joustaa ja vastata perheiden muuttuviin tarpeisiin ei ole.

Tilanteessa, jossa hoitopaikoista on pula, osa-aikainen maksuttomuus ei lisää varhaiskasvatukseen osallistumista halutulla tavalla. Jos hoitopaikkoja lähipäiväkodeissa ei ole riittävästi, pelkästä maksuttomuudesta ei hyödy yksikään tällä hetkellä varhaiskasvatuksen ulottumattomissa oleva lapsi, vaikka heidän eduilla ja aseman parantamisella maksuttomuutta perustellaan.

Keitä osa-aikainen maksuttomuus hyödyttäisi juuri nyt taloudellisesti eniten?

On myös hyvä pohtia kuka osa-aikaisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta hyötyisi taloudellisesti juuri nyt eniten. Koska päivähoito on jo nyt kaikkein pienituloisimmille maksutonta (toki maksut nousevat nopeasti, vaikka tulot olisivat kohtalaisen pienet) siitä hyötyisi taloudellisesti eniten keski- ja suurituloiset sekä sellaiset perheet, joissa lasten päivähoidon tarve ei ole per päivä useita maksullisia tunteja. Tämä tarkoittaa usein kahden vanhemman perheitä, joilla on työmarkkinoilla asema, jossa he pystyvät järjestelemään omia työaikojaan siten, ettei lapsen tarvitse olla pitkää päivää päiväkodissa. Esimerkiksi työssäkäyvällä yksihuoltajalla samanlaisia järjestelymahdollisuuksia ei välttämättä ole.

Hyvin ongelmallisena näen myös Sdp:n kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (TS 31.5.2016) esittämän ajatuksen, jossa maksuton osa-aikaisuus toteutettaisiin kustannusneutraalisti perimällä maksuttomuudesta koituvat lisäkustannukset neljä tuntia ylittävästä täydentävästä hoidosta. Elorannan mallissa osa-aikainen lasku maksuttomista tunneista lankeaisi maksettavaksi erityisesti niille perheille, joille neljän tunnin hoito ei riitä, ja joilla ei ole mahdollisuuksia järjestää lapselle lyhyttä hoitopäivää.
Kyseinen malli johtaisi myös voimakkaaseen osa-aikaisen päivähoidon kasvuun, koska se tekisi yli neljän tunnin menevistä hoitotunneista entistä kalliimpia. Osa-aikaisen hoidon kasvaminen taasen mahdollistaa ryhmäkokojen suurentamisen ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien työntekijöiden työn silppuamisen.

Edellä esitetystä huolimatta pidän maksutonta varhaiskasvatusta oikeana ja tavoiteltavana asiana. Tapa, jonka itse näen toimivimpana lähteä pienentämään päivähoitomaksuja on se, että jo olemassa olevaa maksuttomuuden muotoa eli nollamaksuluokkaa laajennetaan ja muiden maksuluokkien maksuja kohtuullistetaan. Toimiessa näin päivähoitomaksujen alentamiseen käytettyjä varoja ei sidottaisi tarvetta vastaamattomaan usein liian pieneen tuntimäärään, se ei ohjaisi perheitä käyttämään palvelua tarvetta vähemmän, eikä se lisäisi epätarkoituksenmukaisen osa-aikahoidon lisääntymistä, joka taasen johtaa helposti lapsiryhmien kokojen kasDSCF6521vattamiseen sekä palveluiden eriytymiseen ja niiden laadun heikentämiseen. Lisäksi etu maksujen alentamisesta tulisi tasaisesti kaikille perheille.

Suuri osa päivähoidon kustannuksista maksetaan verovaroista, eikä maksuista luopuminen olisi sellaisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnassa päätettäisiin osoittaa reippaasti nykyitä enemmän varoja julkisiin palveluihin, ole mahdotonta. Turussa kokonaan maksuton päivähoito tarkoittaisi  arvion mukaan ainakin 11,3 miljoonan lisäkuluja varhaiskasvatukselle. Juuri nyt olemassa olevia määrärahoja tarvitaan kuitenkin kaikkein kipeimmin mm. ryhmäkokojen pienentämiseen.

Mikäli osa-aikainen maksuttomuus toteutettaisiin Turussa ilman, että ensin hoidetaan muut puutteet, se ei arvioni mukaan hyödyttäisi lasten yhdenvertaisuutta vaan päinvastoin.

Subjektiivisen oikeuden rajaus poistettava ja resurssit laitettava kuntoon

Osa-aikaista maksuttomuutta ajavat ovat oikeassa siinä, että varhaiskasvatuksen maksut ovat Suomessa liian suuret. Myös lasten osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen on perusteltua edistää, mutta se edellyttää sitä, että varhaiskasvatus on myös laadukasta.
On kuitenkin tärkeää olla astumatta sudenkuoppiin, joita nyt esillä olleisiin maksuttoman osa-aikaisen päivähoidon ideaan liittyy. Ainakaan Turussa päivähoidon osa-aikainen maksuttomuus tuskin toisi enempää lapsia pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin, kun halukkaille perheille ei tälläkään hetkellä pystytä tarjoamaan päivähoitopaikkaa lapsen lähipäiväkodista hoitopaikkojen riittämättömyyden vuoksi. Tai vaihtoehtoisesti se toisi lisää lapsia varhaiskasvatuksen pariin ilman takeita sen laadusta.

Lainsäädännön tasolla tärkein ja ajankohtaisin vaatimus on rajaamattoman subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen. Se yhdistettynä riittäviin resursseihin on selkein ja vaikuttavin tapa nykytilanteessa lisätä varhaiskasvatuksella lasten yhdenvertaisuutta. Subjektiivisen oikeuden palauttaminen ja resurssien kuntoon saattaminen on tärkeää toteuttaa enelinatorinen mahdollista osa-aikaista maksuttomuutta, jotta voidaan välttää osa-aikaisen maksuttomuuden ja rajauksen yhdessä aiheuttama päivähoidon osa-aikaistaminen, joka johtaa helposti palveluiden rapauttamiseen ja sirpaloimiseen.

Vaikka maksuton varhaiskasvatus on periaatteessa kannatettavaa, näyttää siltä, että oikealla ja vasemmalla osa-aikainen maksuton varhaiskasvatus on juuri nyt tietoisesti otettu kuntavaaliteemaksi ilman perusteellisempaa analyysiä varhaiskasvatuksen nykytilasta. Asetelmassa on reipas ripaus populismia.

P.S. Siitä miksi subjektiivinen päivähoito-oikeus on tärkeä olen kirjoittanut kirjoituksessa Varhaiskasvatuksen kohtalonhetket.