3. Sosiaali- ja terveyspalvelut: hyvinvointia julkisista palveluista!

Yksi merkittävimmistä turkulaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavista ongelmista on sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva tarkoituksellinen alibudjetointi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuusto on vuodesta toiseen myöntänyt tietoisesti sosiaali- ja terveyspalveluille vähemmän rahaa kuin palveluiden tuottaminen tosiasiallisesti vaatii.

Alibudjetointi johtaa palveluiden heikentämiseen, toriulkoistamisiin sekä vastuuttomiin ja vaarallisiin säästötoimenpiteisiin, joista kärsivät eniten pienituloiset ja paljon palveluita tarvitsevat kuntalaiset. Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut on turvattava realistisella budjetoinnilla, lopettamalla palveluiden yksityistäminen ja pitämällä huolta palveluihin sitoutuneista ja ammattitaitoisista työntekijöistä.

Palveluiden perustaksi tarvitaan hyvinvoiva vakituinen henkilökunta, jota ei ajeta loppuun kohtuuttomalla työtaakalla. Kaikissa kaupungin järjestämissä palveluissa on sitouduttava syrjinnänvastaiseen toimintakulttuuriin. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kulttuuritaustaan, vammaan, varallisuuteen tai esimerkiksi perhemuotoon katsomatta on oltava kaiken toiminnan perusta. Tätä on vaadittava myös kaikissa tilanteissa, joissa palveluita syystä tai toisesta hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta.

Valmistelussa oleva sote-uudistus herättää monta kysymystä kunnallisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Kuntavaalien alla on hyvä pitää mielessä, että kyseessä on kuitenkin vasta lakiesitys, jonka toteutumisessa on monta epävarmuustekijää. Muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valinnanvapaus esityksessä epäselväksi jää asiakkaan oikeussuojan turvaaminen. Epäselvää on myös miten palvelujen tuottajia valvottaisiin, kun tuotanto perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä.

Valmisteilla oleva sote-uudistus ei ole peruste heikentää olemassa olevia julkisia palveluita, syy jättää palkkaamatta tarvittavaa henkilökuntaa tai katsoa läpi sormien puutteita tai ongelmia, joita sosiaali- ja terveyspalveluissa on. Julkisten palveluiden yhtiöittämiseen pakottava sote-uudistus on hylättävä. Sipilän sote tekisi palvelujärjestelmästä vaikeasti hahmotettavan, epädemokraattisen sekä ihmisiä eriarvoistavan. Verovaroin kustannettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä, ei voittoja yksityisille yrityksille.varis

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee parantaa julkisten palveluiden asemaa vahvistamalla. Ihmistä lähellä olevat kunnalliset lähipalvelut tekevät palveluista saavutettavat ja luovat kuntalaisilla tasa-arvoa ja hyvinvointia. Palveluiden keskittäminen eriarvoistaa sekä ihmisiä että asuinalueita.

Turussa kotihoitoon on palkattava lisää hoitajia ja vanhusten itsemääräämisoikeutta on vahvistettava palveluita parantamalla ja lisäämällä. Vammaispalveluista ei ole enää varaa säästää.

Lastensuojelua ei pidä alistaa voitontavoittelulle. Kunnan omista lastenkodeista on pidettävä huolta. Lastenkotipaikkojen vähentäminen ja esimerkiksi Luostarinkadun lastenkodin lakkauttaminen on ollut virheellistä politiikkaa. Lastensuojelun ennaltaehkäisyyn panostaminen ei saa tarkoittaa sitä, että raskaampia lastensuojelun palveluita tarvitsevien lasten asemaa huononnetaanelinajuna.

Sipilän hallitus korotti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Yhdessä lääkekorvausten alentamisen ja muun sosiaaliturvan leikkausten kanssa pienituloisten mahdollisuudet saada tarvitsemansa hoito on heikentynyt. Tämä on inhimillisesti ja kansanterveyden kannalta huonoa politiikkaa. Asiakasmaksut alas!

Advertisement

2. Ympäristö ja asuminen: luonnon ja kuntalaisten ehdoilla!

elinasandelin

Turussa on pula kohtuuhintaisista asunnoista, koska valtapuolueet suosivat yksityistä kovan rahan asuntorakentamista. Tämä aiheuttaa asunnottomuutta ja toimeentulovaikeuksia monelle turkulaiselle.

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen määrää on lisättävä ja vuokria alennettava. Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden tuotto-odotuksia on alennettava: tuoton tekemisen sijaan on tärkeää saada vuokrat kohtuullisiksi. Kaupungin omistamalle TVT asunnot Oy:lle pitää järjestää tontteja hyviltä sijainneilta.

Asuntotarpeeseen vastataan asettamalla kaupungin vuokrataloyhtiön asuntorakentaminen yksityisen rakennusbisneksen intressien edelle. Kaupungin omistuksessa oleva asuntokanta on pidettävä monipuolisena. Vuokra-asuntoja on rakennettava riittävästi kaikkiin kaupunginosiin varmistamalla samalla, että kaavoituksessa huomioidaan myös monipuolisesti asukkaiden tarvitsevat palvelut.

Kunnallisilla palveluilla on purettava alueellista epätasa-arvoa ja tehtävä asuinalueista kestäviä ja viihtyisiä. Ruusukorttelin kaavassa on turvattava Koulukadun päiväkodit ja TYS:n uuden opiskelija-DSCF6272asumisen kohdalla kaikki tarpeelliset palvelut. Pansion yläkoulu on toteutettava välittömästi. Varissuon uimahallille on tehtävä hankesuunnitelma. Esteettömyyden parantamista on jatkettava sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa.

Lähikirjastojen palveluita on parannettava. Henkilökuntaa on lisättävä, jotta heillä on aikaa palvella kirjaston käyttäjiä. Kirjastojen omatoimipalveluita ei pidä lisätä siten, että se johtaa asiakaspalveluun käytettävissä olevien voimavarojen vähenemiseen. Lähikirjastoissa on oltava riittävästi rauhallista ja hiljaista tilaa opiskeluun ja työskentelyyn.

Joukkoliikenteen käyttöä lisätään lippujen bussihintoja alentamalla. Kertalipun hintaa on alennettava. Rollaattorin käyttäjille maksuton joukkoliikenne, peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella oleville samat alennukset kuin opiskelijoille, kaupungin työntekijöiden työmatkalippu palautetaan.

Yksityisautoilua vähennetään pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä parantamalla. Kävelykeskustaa laajennetaan, keskustan nopeusrajoituksia alennetaan ja pyöräväyliä parannetaan. Turkuun suunnitellaan joukkoliikennejärjestelmää tukeva kaupunkipyöräjärjestelmä.

hirvensalo

Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saarten kaavoitus on tehtävä kestävästi. Saaria ei saa kaavoittaa siten, että liian raskas rakentaminen tuhoaa ainutlaatuisen saaristoluonnon ja kulttuurimaiseman. Katariinanlaakson luonnonsuojelualuetta ei saa pilata sen läheisyyteen sijoittuvalla rakentamisella.

Yksityisautoilua lisäävän Sorttamäensillan sijaan liikennettä saarille parannetaan joukkoliikennettä kehittämällä: lisäämällä vuoroja sekä panostamalla joukkoliikenne-etuuksiin. Lauttarannan ja Korppolaismäen välille rakennetaan silta ns. kevyelle liikenteelle.

Kupittaan siirtolapuutarha ja sen toimintaedellytykset turvataan. Kaupunkiviljelyä edistetään uusien viljelypalstojen ja viherkattojen avulla.

vesi

Kaupunkisuunnittelussa on suojeltava eläinten ja luonnon kannalta tärkeät ekologiset yhteydet ja luontoalueet sekä ihmisille tärkeät viheralueet, puistot ja kaupunkimetsät. Tarpeen tullen on käytettävä sitovia kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat viherkattojen ja muiden hulevesiä sitouttavien rakenteiden rakentamiseen.

Kaavoituksella on tehtävä kestävää kaupunkia ja hyvää asuinympäristöä – ei palvella pelkästään yksityisiä edunsaajia. Kaavoituksen ohjenuorana on oltava ajantasainen yleiskaava. Keskustan osayleiskaava on valmisteltava kiireellisesti ja saatava valtuuston päätöksentekoon tulevalla vaalikaudella.

Uudisrakentamista ei saa tehdä kulttuurihistoria13621830_10153813702393284_296617176_ollisia ja rakennusperintöarvoja laiminlyöden. Kakolanmäelle ei myönnetä lisärakennusoikeutta.

1. Kasvatus ja opetus: yhdenvertaiset palvelut kaikille!

17273827_10154501078983284_669117580_o

Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenvertaisuus taataan kunnallisilla lähipalveluilla. Jonot päiväkoteihin on purettava kunnallisten hoitopaikkojen määrää lisäämällä. Päiväkoteja ei saa lakkauttaa.

Turussa on pidettävä kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta: jokaiselle lapselle on taattava oikeus kokoaikaiseen päivähoitopaikkaan. Ryhmäkokoja pienennetään. Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan nollamaksuluokkaa laajentamalla sekä muita maksuluokkia alentamalla. Maksujen alentaminen ei saa merkitä varhaiskasvatuksen laadun heikentämistä.

Päiväkodeissa työskenteleviä laitosapulaisia ei saa vähentää eikä ulkoistaa.
Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat kasvatuksen ammattilaisille puitteet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen johtaa työntekijöiden loppuun palamiseen, lisääntyviin sairauspoissaoloihin, päiväkotitilojen kunnon heikentymiseen ja on inhimkoulun pihaillisesti sekä taloudellisesti lyhytnäköistä.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat korjataan. Pansioon rakennetaan pitkään odotettu yläkoulu. Perusopetus järjestetään lähikouluperiaatteella. Opetusryhmien kokoja on pienennetään. Erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien, koulukuraattorien ja -psykologien resurssit on turvattava.

Oppilaiden tasa-arvoa parannettava suuntamalla lisäresursseja kouluihin missä tukea tarvitaan muita enemmän. Valinnaisaineita on tarjottava yhdenvertaisesti ja monipuolisesti kaikissa kouluissa. Tämä vähentää vanhempien valintaa korostavaa kouluvalintaa, koulujen eriarvoistumista sekä lasten kotitaustan vaikutusta lapsen koulumenestykseen.

Erityisoppilaiden oikeus käydä samaa koulua muiden oppilaiden kaIMG_20170227_223349nssa on toteutettava siten, että oppilaille ja kouluyhteisölle taataan resurssit ja oppimisympäristö, jossa jokainen saa tarvitsemansa tuen ja opiskeluun soveltuvan ympäristön. Inkluusiota ei saa toteuttaa säästötoimenpiteenä.

Ammatillista koulutusta parannetaan lähiopetuksen määrää on lisäämällä. Tämä vähentää myös koulutuksen keskeyttämistä. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten toisen asteen koulutuspaikkoja lisätään monipuolisesti eri aloille.