Nuorisovaltuusto haluaa laajentaa edustustaan Turun lautakunnissa

Turun nuorisovaltuusto on vuoden 2014 alussa toimintansa aloittanut päätöksenteko- ja vaikuttajaelin, jonka tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuustoon kuuluu 25 13-18-vuotiasta turkulaista nuorta, joista kukin edustaa omaa kouluaan tai oppilaitosta. Valtuusto päättää mm. kaksi kertaa vuodessa myönnettävästä hankerahasta nuorten omille hankkeille ja sillä on edustajat nuorisolautakunnassa, kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä sen jaostoissa.

Nuorisovaltuuston edustajilla ei ole lautakunnissa äänivaltaa, mutta sen edustajat voivat osallistua kokouksen keskusteluun ja seurata kunnallista päätöksentekoa autenttisessa yhteydessä. Nuorisovaltuusto näyttää pitävän lautakuntaedustusta arvossa, koska se on tehnyt esityksen edustuksensa laajentamisesta em. lautakuntien lisäksi myös kuuteen muuhun lautakuntaan.

Asia on käsittelyssä kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan osalta lautakunnan kokouksessa tiistaina 11.8. Lautakunnalle esitetään, ettei läsnäolo- ja puheoikeutta nuorisovaltuuston edustajalle myönnetä. Esityksen mukaan edustusoikeuden myöntö ei ole tarkoituksenmukaista; nuorten kannalta tärkeimmät lautakunnat ovat ne, joissa nuorisovaltuustolla on jo edustus. Esityksen mukaan nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia kaava-asioiden valmisteluun lisätään parhaiten tiedottamalla nuorisovaltuustoa vireille tulevista kaavoista, jonka perusteella nuorisovaltuusto voi ilmoittaa mistä kaavasta se haluaa antaa lausuntonsa.

Kirjallisilla vaikutusmenetelmillä on tärkeä roolinsa kunnallisessa päätöksenteossa, mutta nv:n muodollisten kanavien rajoittaminen lausuntoihin on mielestäni huonosti perusteltu. Nuorten asiat eivät rajoitu ns. nuorten asioita käsitteleviin lautakuntiin. Lisäksi,  mikäli nuorisovaltuuston mahdollisuuksia lausua kaavoista halutaan parantaa, on hyvä ymmärtää, että puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisen voi myös olettaa parantavan nv:n edellytyksiä valmistella kaavoista annettavia lausuntoja.

Puhe- ja läsnäolo-oikeDSCF6528uden myöntäminen on myös yksi keino nostaa nuorisovaltuuston merkitystä ja profiilia yhtenä Turun kaupunkiin kuuluvana vakavasti otettavana päätöksenteko- ja vaikuttamiselimenä. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden epäämistä pitäisin sen sijaan tarpeettomana torppauksena nv:n omasta aloitteesta lähteneelle nuorten osallisuutta lisäävälle uudistukselle.

Esityksen puhe- ja läsnäolo-oikeuden epäämisestä voidaan myös nähdä edustavan ajattelutapaa, jossa osallisuudesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret nähdään päätöksenteossa voimavaran sijaan häiriötekijöinä. Vaikka henkilökohtaisesti en ajattele, että puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen olisi välttämättä kovin mullistava osallisuutta parantava teko, (ja nv:n tosiasialliseen edustavuuteenkin voidaan suhtautua kriittisesti), puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen olisi kuitenkin pieni askel kohti nuorten osallisuuden mahdollisuuksien parantamisesta sekä avoimempaa lautakuntatyöskentelyä ja kaavoituspolitiikkaa.

Toki henkilökohtaisesti olisi valmis avaamaan kaavoittavan lautakunnan kokouksia huomattavasti suuremmallekin joukolle.

Advertisement