Turku tarvitsee lisää vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkoja

Vuoden ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa jätin valtuustolle alla olevan mukaisen aloitteen kunnallisen tehostetun palveluasumisen lisäämiseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti viime vuoden talousarviokäsittelyssä tehostetun palveluasumisen lisäämistä (Portsakoti II) kaupungin investointiohjelmaan siihen kuuluvien Kulkurin valssin sekä Vuokkokodin lisäksi. Poliittisista syistä investoinnit tämän osalta jäivät kuitenkin selkeästi riittämättömiksi, vaikka tieto tehostetun palveluasumisen ja nyt hyväksyttyjen investointien riittämättömyydestä on kaupungissa laajasti jaettu. Sote-uudistusta ei tule käyttää perustelun asian sivuuttamiselle.

 

***

Turun kaupunginvaltuusto
29.1.2018

 

Valtuustoaloite vanhusten tehostetun palveluasumisen lisäämiseksi

Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä Turun kaupunginvaltuusto päätti kahdesta uudesta kunnallisesta tehostetun palveluasumisen yksikön (Vuokkokoti sekä Kulkurin valssi) toteuttamisesta. Käytännössä uudet yksiköt korvaavat poistuvaa tehostetun palveluasumisen kapasiteettia, mutta eivät lyhennä olemassa olevia jonoja, eivätkä riitä vastaamaan kaupungissa olevaan tehostetun palveluasumisen tarpeeseen.

Kunnallisen tehostetun palveluasumisen riittämättömyyden vuoksi voittoa tavoittelevat yksityiset yritykset ovat saaneet palveluntuotannossa kohtuuttoman vahvan aseman muodostaen jo yli 60 prosenttia kaupungissa koko tehostetun palveluasumisen tuotannosta. Kunnallisen tehostetun palveluasumisen riittämättömyys on johtanut tilanteisiin, jossa osa ihmisistä jää vaille niitä palveluita, joita he jokapäiväisessä arjessaan tarvitsevat.

Kaupunki on linjannut, ettei uusien kunnallisten tehostetun palveluasumisen tilojen rakentamisen suhteen edetä ennen kuin sote- ja maakuntauudistus etenee. Perusteluna tälle on esitetty muun muassa se, että tehostetun palveluasumisen paikkoja löytyy muualta maakunnasta Turun ulkopuolelta.

Tehty poliittinen linjaus on inhimillisestä näkökulmasta kestämätön. Tarve tehostetun palveluasumisen lisäykselle on akuutti, eikä uusien palveluasumispaikkojen toteuttamista tule kytkeä epävarman ja aikataulultaan epäselvän mahdollisesti toteutuvan sote- ja maakuntauudistuksen etenemiseen.elinasa

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus kunnalliseen tehostettuun palveluasumiseen omalla kotipaikkakunnallaan. On kohtuutonta spekuloida sillä, että Turussa olevaan tehostetun palveluasumisen puutteisiin voitaisiin vastata Turun ulkopuolella olevalla palveluasumisella.

Edellä esitettyyn perustuen esitän, että Turun kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla kunnallisen tehostetun palveluasumisen vajaus korjataan. Uusia kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja on perustettava hyville sijainneille eri puolille kaupunkia turkulaisten tarpeiden mukaisesti.

Turussa 29.1.2018

Elina Sandelin
Kaupunginvaltuutettu (vas)

Mainokset

Lasten maksuton puistoruokailu myös Turkuun

17273827_10154501078983284_669117580_o

Perheiden erilaiset taloudelliset tilanteet ja lähtökohdat eriarvoistavat lapsia. Vaikeat tilanteet kärjistyvät helposti erityisesti koulujen ja päiväkotien loma-aikoina, jolloin esimerkiksi päivittäinen maksuton kouluruokailu jää kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi tauolle. Lasten ja perheiden tasa-arvoa voidaan kuitenkin parantaa konkreettisella kunnallisilla palveluilla.

Helsingissä on jo 75 vuotta tarjottu kesäaikaan leikkipuistoissa alle 16-vuotiaille lapsille maksuton ruoka. Kyseinen palvelu on perheiden arvostama ja kustannuksiltaan kohtuuhintainen palvelu, joka toimii kaupungissa erinomaisesti.

Vastaavanlainen koulujen ja päiväkotien loma-aikoihin sijoittuva maksuton ruokailu kaupungin leikkipuistoissa tulisi aloittaa myös Turussa.

Puistoruokailu takaisi, että lapsille olisi tarjolla yksi maksuton lämmin ruoka päivässä ympäri vuoden. Tein asiasta aloitteen syksyn ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Aloitteen kokonaisuudessaan voi lukea alta.

——————————-

Aloite
Turun kaupunginvaltuusto
28.8.2017

Kesäajan leikkipuistoruokailut alle 16-vuotiaille lapsille

Helsinki juhli kesäkuussa 2017 75 vuotta kestänyyttä perinnettään tarjota helsinkiläislapsille kesänajan maksuttomat puistoruokailut. Leikkipuistoruokailu toimii Helsingissä siten, ettei ennakkoilmoittautumisyta ruokailuun tarvita. Kotoa tuodaan lautanen ja lusikka.

Leikkipuistoissa tarjottava maksuton lämmin ruoka on Helsingissä lapsiperheiden arvostama, hyvin toimiva ja kustannuksiltaa kohtuullinen palvelu, joka edistää lapsiperheien tasa-arvoa ja hyvinvointia sekä luo mahdollisuuksia monipuolisille sosiaalisten suhteiden luomisille niin lapsten kuin vanhempienkin kesken.

Edellä esitettyyn perustuen, että Turku aloittaa Helsingin kaupungin tapaan maksuttoman leikkipuistoruokailun alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille kesällä 2018. Maksutonta ruokaa tarjottaisiin leikkipuistoissa koulujen kesäloma-ajan.

Turussa 28.8.2017

Elina Sandelin

Valtuustoaloite: Lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin

Turun kaupunki on vähentänyt kaupungin päiväkodeissa työskentelevien laitosapulaisten määrää. Tulevana syksynä vähennykset jatkuvat, vaikka suunnan tulisi olla päinvastainen.

Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palvelualueelta saamieni perustelujen mukaan kyse on uudistuksesta, jossa laitosapulaisten työnkuvaa tarkistetaan siten, että lapsiryhmissä avustaminen ei enää kuulu laitosapulaisten työtehtäviin. Tällä tavalla on säästetty laitosapulaisten työstä muun muassa niin, että kokopäiväinen työntekijä on päiväkodissa korvattu osa-aikaisella työntekijällä.

Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat työllään olosuhteet turvalliseen ja terveelliseen kasvuympäristöön sekä kasvatusalan henkilöstölle mahdollisuudet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen lisää kasvatushenkilöstön työtehtäviä ja tekee opettajien ja hoitajien työstä aiempaa kuormittavampaa.

Laitosapulaisilla on oltava riittävästi aikaa siivous- ja ylläpitotehtäviensä suorittamiseen, jonka lisäksi on perusteltua, että myös jatkossa laitosapulaisten toimenkuvaan kuuluu myös avustavia tehtäviä lapsiryhmissä. Laitosapulaisten monipuolinen työnkuva helpottaa lapsiryhmien toiminnan sujuvuutta, luo paremmat olosuhteet pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle sekä tuo monipuolisuutta ja vaihtelua laitosapulaisten työtehtäviin.

Päiväkotien arjessa olevat laitosapulaiset ovat tärkeä osa työyhteisöä ja heillä on usein tietotaitoa, jota muulla henkilökunnalla ei ole. Hyvin hoidettu laitoshuolto pitää päiväkotikiinteistöt paremmassa kunnossa sekä vähentää esimerkiksi tartuntatautien leviämistä. Laitosapulaisten vähentäminen vie ihmisiltä työpaikkoja ja yksipuolistaa jäljelle jäävien laitosapulaisten työnkuvaa. Laitosapulaisten vähentäminen ei vähennä päiväkodeissa tehtävän työn määrää, vaan lisää jäljelle jäävien työntekijöiden työn kuormittavuutta.

Edellä esitettyyn perustuen esitän että, Turun kaupunki palkkaa lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin. Laitosapulaisten työnmitoitukseen on laskettava siivoustyön lisäksi myös avustavat tehtävät lapsiryhmissä. DSCF6521Ensimmäiseksi on tarjottava kaikille vajaata työviikkoa tekeville työntekijöille mahdollisuus kokopäiväiseen työhon ja tämän lisäksi palkattava lisää laitosapulaisia niin paljon kuin tarvetta on.

Turussa 12.6.2017

Elina Sandelin

Kaupunginvaltuutettu (vas.)

 

4. Avoin päätöksenteko – loppu kabinettipolitiikalle ja vallan keskittämiselle!

elinasa

Kuntademokratiassa olennaista on, että laaja ja edustava joukko kuntalaisia päättää kuntansa asioista. Valtaa pitää laajentaa, ei keskittää entistä pienemmälle piirille ja ammattipolitiikoille.

Turun ei tule siirtyä pormestarimalliin. Pormestarimalli tekee kuntavaaleista entistä henkilökeskeisemmät, joka antaa virheellisen viestin siitä mistä kuntapolitiikassa on kyse. Pormestarimallissa valta keskittyy entistä enemmän suurille puolueille ja se heikentää rivivaltuutettujen asemaa luodessaan erillisen ammattipolitiikkojen ryhmän valtuutettujen yläpuolelle.

Pormestarimallin sijaan kannatan, että kaupunginjohtaja ja ylimmät virkamiehet palkataan virkoihinsa määräaikaisiksi. Lisäksi demokratiaa on parannettava perustamalla kaupuginosavaltuustoja, kokeilemalla erilaisia osallistavan budjetoinnin malleja, järjestämällä kansanäänestyksiä ja parantamalla kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä vuorovaikutusta.

Kaupungin toimintojen yhtiöittäminen ja ulkoistaminen on lopetettava, jotta toiminnot pysyvät demokraattisen päätöksenteon ja julkisuuslain alaisina. Lautakuntia ei tule vähentää. Liian isoissa lautakunnissa valmistelun ja päätöksenteon asiantuntemus heikkenee.

Päätöksenteossa etenevä ympäristötoimialan toimialauudistus, jossa kaupunginhallituksen valtaa ollaan kasvattamassa, ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan toimivaltuuksia ollaan yhdistämässä yhden ja saman lautakunnan alaisuuteen, on torpattava. Maankäytön ja kaavoituksen yhdistäminen saman toimielimen alle heikentäisi kestävän kaupunkisuunnittelun edellytyksiä ja keskittäisi vallan kaupungin maapolitiikasta kestämättömän pienelle piirille.shakki

Vallan keskittäminen luo vaaralliset puitteet korruption kukoistamiselle ja huonontaa päätöksenteon asiantuntemusta vaikeuttamalla luottamustoimenhaltijoiden mahdollisuuksia perehtyä kunnolla kaikkiin suurin asiakokonaisuuksiin. Tämä lisää virkamiesvaltaa sekä heikentää demokratiaa ja tavallisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin asioihin.

Kuluneen valtuustokauden alussa kaikki muut puolueet Vasemmistoliittoa lukuunottamatta lähtivät mukaan niin sanottuun Turku-sopimukseen. Sopimuspolitiikka toimii Turussa erityisesti kokoomusta ja oikeistolaisen ideologian mukaista palveluita heikentävää leikkauspolitiikkaa ja yksityistämistä tukien. Sopimuspolitiikka vie valtaa päätöksenteosta pienelle rajatulle neuvottelevalle porukalle, joiden edustamat intressit ja poliittiset näDSCF6522kemykset eivät heijastele kaikkien turkulaisten etuja.

Sopimuspuolueet ovat tehneet päätökset suljetuissa neuvotteluissa ja pidättäytyneet tekemästä omia esityksiä julkisissa kokouksissa muun muassa kaupungin taloudesta päätettäessä, jotta ryhmien politiikka olisi yhtenäistä ja kuntalaisten kannalta huonoista päätöksistä syntyisi mahdollisimman vähän vallassa olevien näkökulmasta kiusallista keskustelua. Tämä on avoimuuden ja kuntalaisten edunvastaista. Kabinettipolitiikka on lopetettava – Turku-sopimus historiaan!

3. Sosiaali- ja terveyspalvelut: hyvinvointia julkisista palveluista!

Yksi merkittävimmistä turkulaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavista ongelmista on sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva tarkoituksellinen alibudjetointi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuusto on vuodesta toiseen myöntänyt tietoisesti sosiaali- ja terveyspalveluille vähemmän rahaa kuin palveluiden tuottaminen tosiasiallisesti vaatii.

Alibudjetointi johtaa palveluiden heikentämiseen, toriulkoistamisiin sekä vastuuttomiin ja vaarallisiin säästötoimenpiteisiin, joista kärsivät eniten pienituloiset ja paljon palveluita tarvitsevat kuntalaiset. Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut on turvattava realistisella budjetoinnilla, lopettamalla palveluiden yksityistäminen ja pitämällä huolta palveluihin sitoutuneista ja ammattitaitoisista työntekijöistä.

Palveluiden perustaksi tarvitaan hyvinvoiva vakituinen henkilökunta, jota ei ajeta loppuun kohtuuttomalla työtaakalla. Kaikissa kaupungin järjestämissä palveluissa on sitouduttava syrjinnänvastaiseen toimintakulttuuriin. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kulttuuritaustaan, vammaan, varallisuuteen tai esimerkiksi perhemuotoon katsomatta on oltava kaiken toiminnan perusta. Tätä on vaadittava myös kaikissa tilanteissa, joissa palveluita syystä tai toisesta hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta.

Valmistelussa oleva sote-uudistus herättää monta kysymystä kunnallisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Kuntavaalien alla on hyvä pitää mielessä, että kyseessä on kuitenkin vasta lakiesitys, jonka toteutumisessa on monta epävarmuustekijää. Muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valinnanvapaus esityksessä epäselväksi jää asiakkaan oikeussuojan turvaaminen. Epäselvää on myös miten palvelujen tuottajia valvottaisiin, kun tuotanto perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä.

Valmisteilla oleva sote-uudistus ei ole peruste heikentää olemassa olevia julkisia palveluita, syy jättää palkkaamatta tarvittavaa henkilökuntaa tai katsoa läpi sormien puutteita tai ongelmia, joita sosiaali- ja terveyspalveluissa on. Julkisten palveluiden yhtiöittämiseen pakottava sote-uudistus on hylättävä. Sipilän sote tekisi palvelujärjestelmästä vaikeasti hahmotettavan, epädemokraattisen sekä ihmisiä eriarvoistavan. Verovaroin kustannettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä, ei voittoja yksityisille yrityksille.varis

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee parantaa julkisten palveluiden asemaa vahvistamalla. Ihmistä lähellä olevat kunnalliset lähipalvelut tekevät palveluista saavutettavat ja luovat kuntalaisilla tasa-arvoa ja hyvinvointia. Palveluiden keskittäminen eriarvoistaa sekä ihmisiä että asuinalueita.

Turussa kotihoitoon on palkattava lisää hoitajia ja vanhusten itsemääräämisoikeutta on vahvistettava palveluita parantamalla ja lisäämällä. Vammaispalveluista ei ole enää varaa säästää.

Lastensuojelua ei pidä alistaa voitontavoittelulle. Kunnan omista lastenkodeista on pidettävä huolta. Lastenkotipaikkojen vähentäminen ja esimerkiksi Luostarinkadun lastenkodin lakkauttaminen on ollut virheellistä politiikkaa. Lastensuojelun ennaltaehkäisyyn panostaminen ei saa tarkoittaa sitä, että raskaampia lastensuojelun palveluita tarvitsevien lasten asemaa huononnetaanelinajuna.

Sipilän hallitus korotti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Yhdessä lääkekorvausten alentamisen ja muun sosiaaliturvan leikkausten kanssa pienituloisten mahdollisuudet saada tarvitsemansa hoito on heikentynyt. Tämä on inhimillisesti ja kansanterveyden kannalta huonoa politiikkaa. Asiakasmaksut alas!

2. Ympäristö ja asuminen: luonnon ja kuntalaisten ehdoilla!

elinasandelin

Turussa on pula kohtuuhintaisista asunnoista, koska valtapuolueet suosivat yksityistä kovan rahan asuntorakentamista. Tämä aiheuttaa asunnottomuutta ja toimeentulovaikeuksia monelle turkulaiselle.

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen määrää on lisättävä ja vuokria alennettava. Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden tuotto-odotuksia on alennettava: tuoton tekemisen sijaan on tärkeää saada vuokrat kohtuullisiksi. Kaupungin omistamalle TVT asunnot Oy:lle pitää järjestää tontteja hyviltä sijainneilta.

Asuntotarpeeseen vastataan asettamalla kaupungin vuokrataloyhtiön asuntorakentaminen yksityisen rakennusbisneksen intressien edelle. Kaupungin omistuksessa oleva asuntokanta on pidettävä monipuolisena. Vuokra-asuntoja on rakennettava riittävästi kaikkiin kaupunginosiin varmistamalla samalla, että kaavoituksessa huomioidaan myös monipuolisesti asukkaiden tarvitsevat palvelut.

Kunnallisilla palveluilla on purettava alueellista epätasa-arvoa ja tehtävä asuinalueista kestäviä ja viihtyisiä. Ruusukorttelin kaavassa on turvattava Koulukadun päiväkodit ja TYS:n uuden opiskelija-DSCF6272asumisen kohdalla kaikki tarpeelliset palvelut. Pansion yläkoulu on toteutettava välittömästi. Varissuon uimahallille on tehtävä hankesuunnitelma. Esteettömyyden parantamista on jatkettava sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa.

Lähikirjastojen palveluita on parannettava. Henkilökuntaa on lisättävä, jotta heillä on aikaa palvella kirjaston käyttäjiä. Kirjastojen omatoimipalveluita ei pidä lisätä siten, että se johtaa asiakaspalveluun käytettävissä olevien voimavarojen vähenemiseen. Lähikirjastoissa on oltava riittävästi rauhallista ja hiljaista tilaa opiskeluun ja työskentelyyn.

Joukkoliikenteen käyttöä lisätään lippujen bussihintoja alentamalla. Kertalipun hintaa on alennettava. Rollaattorin käyttäjille maksuton joukkoliikenne, peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella oleville samat alennukset kuin opiskelijoille, kaupungin työntekijöiden työmatkalippu palautetaan.

Yksityisautoilua vähennetään pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä parantamalla. Kävelykeskustaa laajennetaan, keskustan nopeusrajoituksia alennetaan ja pyöräväyliä parannetaan. Turkuun suunnitellaan joukkoliikennejärjestelmää tukeva kaupunkipyöräjärjestelmä.

hirvensalo

Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saarten kaavoitus on tehtävä kestävästi. Saaria ei saa kaavoittaa siten, että liian raskas rakentaminen tuhoaa ainutlaatuisen saaristoluonnon ja kulttuurimaiseman. Katariinanlaakson luonnonsuojelualuetta ei saa pilata sen läheisyyteen sijoittuvalla rakentamisella.

Yksityisautoilua lisäävän Sorttamäensillan sijaan liikennettä saarille parannetaan joukkoliikennettä kehittämällä: lisäämällä vuoroja sekä panostamalla joukkoliikenne-etuuksiin. Lauttarannan ja Korppolaismäen välille rakennetaan silta ns. kevyelle liikenteelle.

Kupittaan siirtolapuutarha ja sen toimintaedellytykset turvataan. Kaupunkiviljelyä edistetään uusien viljelypalstojen ja viherkattojen avulla.

vesi

Kaupunkisuunnittelussa on suojeltava eläinten ja luonnon kannalta tärkeät ekologiset yhteydet ja luontoalueet sekä ihmisille tärkeät viheralueet, puistot ja kaupunkimetsät. Tarpeen tullen on käytettävä sitovia kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat viherkattojen ja muiden hulevesiä sitouttavien rakenteiden rakentamiseen.

Kaavoituksella on tehtävä kestävää kaupunkia ja hyvää asuinympäristöä – ei palvella pelkästään yksityisiä edunsaajia. Kaavoituksen ohjenuorana on oltava ajantasainen yleiskaava. Keskustan osayleiskaava on valmisteltava kiireellisesti ja saatava valtuuston päätöksentekoon tulevalla vaalikaudella.

Uudisrakentamista ei saa tehdä kulttuurihistoria13621830_10153813702393284_296617176_ollisia ja rakennusperintöarvoja laiminlyöden. Kakolanmäelle ei myönnetä lisärakennusoikeutta.

1. Kasvatus ja opetus: yhdenvertaiset palvelut kaikille!

17273827_10154501078983284_669117580_o

Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenvertaisuus taataan kunnallisilla lähipalveluilla. Jonot päiväkoteihin on purettava kunnallisten hoitopaikkojen määrää lisäämällä. Päiväkoteja ei saa lakkauttaa.

Turussa on pidettävä kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta: jokaiselle lapselle on taattava oikeus kokoaikaiseen päivähoitopaikkaan. Ryhmäkokoja pienennetään. Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan nollamaksuluokkaa laajentamalla sekä muita maksuluokkia alentamalla. Maksujen alentaminen ei saa merkitä varhaiskasvatuksen laadun heikentämistä.

Päiväkodeissa työskenteleviä laitosapulaisia ei saa vähentää eikä ulkoistaa.
Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat kasvatuksen ammattilaisille puitteet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen johtaa työntekijöiden loppuun palamiseen, lisääntyviin sairauspoissaoloihin, päiväkotitilojen kunnon heikentymiseen ja on inhimkoulun pihaillisesti sekä taloudellisesti lyhytnäköistä.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat korjataan. Pansioon rakennetaan pitkään odotettu yläkoulu. Perusopetus järjestetään lähikouluperiaatteella. Opetusryhmien kokoja on pienennetään. Erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien, koulukuraattorien ja -psykologien resurssit on turvattava.

Oppilaiden tasa-arvoa parannettava suuntamalla lisäresursseja kouluihin missä tukea tarvitaan muita enemmän. Valinnaisaineita on tarjottava yhdenvertaisesti ja monipuolisesti kaikissa kouluissa. Tämä vähentää vanhempien valintaa korostavaa kouluvalintaa, koulujen eriarvoistumista sekä lasten kotitaustan vaikutusta lapsen koulumenestykseen.

Erityisoppilaiden oikeus käydä samaa koulua muiden oppilaiden kaIMG_20170227_223349nssa on toteutettava siten, että oppilaille ja kouluyhteisölle taataan resurssit ja oppimisympäristö, jossa jokainen saa tarvitsemansa tuen ja opiskeluun soveltuvan ympäristön. Inkluusiota ei saa toteuttaa säästötoimenpiteenä.

Ammatillista koulutusta parannetaan lähiopetuksen määrää on lisäämällä. Tämä vähentää myös koulutuksen keskeyttämistä. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten toisen asteen koulutuspaikkoja lisätään monipuolisesti eri aloille.